2004 දී ආරම්භ කරන, ක්වින්ඩාෙව් CO-NELE යන්ත්රෝපකරණ Co., Ltd. ක්වින්ඩාෙව් පිහිටි ජාතික විද ා හා තාක්ෂණ විසඳුමක් ව්යාපාර අතරින් එකක් වන මුහුදු ලස්සන නගරයක්. සමාගම වඩාත්ම වෘත්තිය එකක් වන අතර එහි නිෂ්පාදන සමග මිශ්ර උපකරණ නිෂ්පාදකයන් ඉහළ සැලකේ පුළුල් ලෙස යොදා. අප නිෂ්පාදන පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය කෙරෙහි සුවිශාල අවධානයක් යොමු, දැන් ජාතික පේටන්ට් බලපත්ර 40 ක් ලබා ගෙන වනතුරු.

අපි ගැන

අපගේ නිපැයුම් සහ pricelist ගැන පරීක්ෂණ සඳහා, කරුණාකර අප වෙත ඔබගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය අත්හැර අපි පැය 24 ක් තුළ ස්පර්ශ වනු ඇත.

WhatsApp Online Chat !