නඩුව

3ed0d6df

 Precast කොන්ක්රීට්

3ed0d6df

 ගඩොල් වාරණ

3ed0d6df

 කොන්ක්රීට් මිශ්ර ශාක

3ed0d6df

 පිඟන් කර්මාන්තය

3ed0d6df

Ceramsite කර්මාන්තය

3ed0d6df

 ඝන මික්සර්

3ed0d6df

 ජංගම මිශ්ර වීම බලාගාරය

3ed0d6df

 Wallboard


WhatsApp Online Chat !