Näme üçin CO-NELE

NYME ÜÇIN CO-NELE SAYLASY?

CO-NELE Hytaýda iň professional garyşyk enjamlary öndüriji 1993-nji ýylda esaslandyryldy!

co-nele mixer factroy

Hünär topary

CO-NELE ösüşi, dizaýny, önümçiligi, satuwy we hyzmaty dolandyrmak üçin öz hünärmenlerimiz we tehniklerimiz bar.

Müşderilere saýtdaky meseleleri çözmäge kömek edip biljek satuwdan soňky tehniki inersenerlerimiz bar.

Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilerimizi zawodymyza baryp, uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmaga gelýärler.

IGM awtomatiki kebşirleme roboty

GLOBAL HYZMATDAŞLARA HYZMAT

CO-NELE 80-den gowrak milli tehnologiýa patentini we 10,000-den gowrak mikser aldy.

Ilki bilen planeta beton garyjy bazaryň paýy.

Önümlerimiz ýokary hilli içerki welaýatlarda we şäherlerde ulanylýar we Europeewropanyň, Amerikanyň, Aziýanyň, Afrikanyň we Okeaniýanyň 80-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edilýär.

CO-NELE garyjy, zawodlarda, gurluşyk materiallarynda, sement önümlerinde, beton, keramika, aýna, goşma dökün, katalizator, metallurgiýa, batareýa we beýleki pudaklarda müşderiler tarapyndan giňden tanalýar.

PREMIUM SYITYASY BÖLÜMLERI

MIXER-iň LIDING ÖNÜMLERI

CMP Planeta beton garyjy

CR intensiw mikser

Granulirleme we pelletizasiýa mikserleri

CHS Ekiz şahaly beton garyjy

Göçme beton gaplaýyş zawody

Beton gaplaýyş zawody

Çekiji mikser

 

20 ARYL ÜÇIN HYZMATDAŞLYK Kärhanasy

CO-NELE 1993-nji ýylda döredilen öňdebaryjy hünärmen kärhanasy bolup, mikserleri öndürmäge, granulirleme we pelletizleýji mikserleri, beton gaplaýjy zawod enjamlaryny öndürmäge gönükdirilendir.

Iň uly CHINA öndürijisi bolmak bilen, müşderiniň isleglerini kesgitlemek, taslamany meýilleşdirmek, dizaýn, in engineeringenerçilik, önümçilik, hil gözegçiligi, işe girizmek, işgärleri taýýarlamak we satuwdan soňky goldaw ýaly hyzmatlaryň doly gerimini hödürleýäris.

HZN35 taýýar beton gaplaýyş zawody

SYITYASYNYTR GÖZEGÇILIK TEXNOLOGI ANASYNY ÖNÜMLER

“CO-NELE” enjamlar kärhanasynda iki sany zawod bar, häzirki zaman enjamlary Japanaponiýa FANUC, Awstriýa IGM awtomatiki kebşirleýiş roboty.

Garyşyk maşynyň kebşirleýiş hilini, önümiň hilini we daşky görnüşini üpjün etmek üçin daşky gurşawy goramagyň awtomatiki atyş partlamasy, boýag, boýag integrasiýa önümçilik liniýasynyň girizilmegi üçin kebşirleýiş işini gowulandyryň.

mikser müşderiniň razylygy bilen gelýär

PREMIUM SYITYASY PARTSMEKA SYITYASY Maglumatlarda gizlenýär

Soňky önümiň hili köp taraplar, komponentler we prosesler bilen kesgitlenýär.Zynjyryň iň gowşak baglanyşygy ýaly güýçli bolany üçin önümiň diňe bir tarapyny gowulandyryp ýokary hilli ýetmek mümkin däl.Ownuk komponentler we bölekler möhüm rol oýnaýar we dogry saýlamagy we berk giriş gözegçiligini talap edýär.

Şuny ýatda saklamak bilen, CO-NELE bölekleriň we kömekçi potratçylarynyň hiline hiç wagt zyýan bermedi we iň belli we ygtybarly komponent üpjün edijileri bilen berk gatnaşyklary ösdürdi.Diňe beton partiýa zawodlarymyz we eziji we barlag enjamlarymyz bilen premium bölekleri hödürleýäris.Bu, iň az mümkinçilikler bilen uzak möhletli ygtybarly üznüksiz işlemegi üpjün edýär.

MIXER-iň LIDING ÖNÜMLERI

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!