Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Söwda kompaniýasy ýa-da Öndüriji?

Biz öndüriji.

Maşyn halkara bazarynda gowy satylýarmy?

Hawa, daşary ýurtly sarp edijilerden gowy abraý aldyk.

Satuwdan soň halkara üpjün edýärsiňizmi?

Hawa, tehniki hyzmat we tehniki goldaw üçin inerenerimizi iş ýeriňize iberip bileris.

Enjamyňyz näçe wagtlap kepillik berýär?

Biziň kepilligimiz 12 aý.

Siziň bahaňyz iň gowy we aşaky bahamy?

Hawa, elmydama ähli müşderilere iň amatly we aşaky bahany hödürleýäris.

Töleg şertleri näme?

Önümçilige başlamak üçin 30% goýum gerek.Balans zawodda ibermäge taýyn bolanda tölenmeli.

Başga talaplaryňyz bar bolsa .Pls biziň bilen has köp habarlaşyň.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!